Пон - Пет 07-20h
Суб: 08-17h

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,ул. Милутина Тодоровића Жице бб, (у даљем тексту: Прима) је продавац, чија је обавеза, између осталог, поштовање приватности потрошача (корисници) и заштита њихових личних података.

Контакт подаци руковаоца:
ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Милутина Тодоровића Жице бб
32300 Горњи Милановац
т: +381 (0) 32 701 039
е: primaknjige@gmail.com.

Прима је одредио овлашћено лице за заштиту личних података које се стара да обрада личних података буде законита.

Контакт подаци овлашћеног лица за заштиту личних података:
име и презиме: Снежана Павловић
емаил: snezana.pavlovic@prima-knjige.com,
телефон: +381 (0) 64 410 77 00
Радно време: сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова.

Корисници, на које се односе лични подаци, могу да ступе у контакт са овлашћеним лицем за заштиту личних података у вези са свим питањима повезаним са обрадом њихових личних података и остваривањем њихових права на основу важећих прописа о заштити личних података.
За сва питања можете контактирати, лице овлашћено за заштиту података о личности.

Термини коришћени у тексту:
Лични податак је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета (то укључује на пример: име, презиме, е-маил, телефонски број и слично...)
Руковалац је правно лице које одређује сврху и начин обраде Ваших личних података.
Руковалац Ваших личних података је Прима.
Обрађивач је правно или физичко лице које обрађује личне податке у име руковаоца.
Обрађивачи нам помажу у пружању одређених услуга или испуњењу обавеза које имамо.
Обрада подразумева прикупљање, чување, чињење доступним, брисање и све друге облике коришћења личних података. 

Ова заштита података о личности подразумева:

 • информације о томе које Ваше личне податке прикупљамо и обрађујемо,
 • како користимо Ваше податке односно у које сврхе,
 • када податке откривамо обрађивачима,
 • колико дуго их чувамо,
 • која су Ваша права у вези са обрадом Ваших личних података.

Питање које најчешће потрошачи постављају је: „Да ли имам обавезу да Вам дам своје личне податке?“
Обавезни сте да Прими дате само личне податке које обрађујемо у сврху испуњавања законских обавеза или уз Вашу сагласност. Међутим, желимо да Вас упозоримо да уколико нам не дате Ваше личне податке, Прима неће бити у могућности да Вам пружи услуге (нпр. не можемо примити нити обрадити поруџбину, не можемо испоручити робу без адресе...).

Ова заштита података о личности је намењена корисницима web странице и купцима, посетиоцима из наше web продавнице. Прима ће Ваше личне податке обрађивати искључиво на основу законитих и унапред одређених сврха. Ако се у будућности појави потреба за даљом обрадом личних података (у додатне сврхе), претходно ћемо Вас обавестити овом политиком. Ваше личне податке обрађујемо искључиво на одговарајућим правним основима, прописаним Законом о
заштити података о личности Републике Србије.

Ваше личне податке обрађујемо у сврху статистичких анализа, како би побољшали своје услуге или производе или у сврху решавања рекламације. У Прима улажемо све напоре да обезбедимо сигурност Ваших личних података, зато
користимо техничке и организационе мере за заштиту Ваших личних података од уништења, брисања, неовлашћеног приступа и било које друге неовлашћене измене.

Личне податке које обрађујемо никада не изнајмљујемо, не продајемо и не дозвољавамо њихову обраду од било ког трећег лица осим наших обрађивача на основу уговора, како је дефинисано у тачки VI ове политике.

Личне податке могу обрађивати само овлашћена лица код нас или наши обрађивачи на основу уговора.

Правила о заштити личних података мењамо и допуњавамо у складу са изменама законодавства у области заштите личних података.
У вези са обрадом личних података, имате на располагању права дефинисана у наставку.

Сва права можете остварити слањем писменог захтева на адресу:
ДАРКО ВУКАШИНОВИЋ ПР, ИЗДАВАШТВО И ДИСТРИБУЦИЈА „ПРИМА“ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ,ул. Милутина Тодоровића Жице бб, или путем е-маила на: snezana.pavlovic@prima-knjige.com.
Одговорићемо на Ваш захтев у року од 30 дана. Рок може бити продужен за још 60 дана ако је то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева. О продужењу рока и разлозима за то продужење бићете обавештени у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Да би поступили по Вашем захтеву, имамо право да проверимо Ваш идентитет. У ту сврху, можемо захтевати од Вас додатне личне податке како би осигурали поуздану идентификацију. Ако нам не дате додатне информације или не можемо да осигурамо поуздану идентификацију, имамо право да одбацимо захтев за остваривање права. 

Имате право на: 

 • приступ Вашим личним подацима: имате право да захтевате информацију о томе да ли обрађујемо Ваше личне податке и информацију о обради (о сврси обраде, врсти података који се обрађују, правној основи, периоду чувања, примаоцима личних података...). Ако обрађујемо Ваше личне податке, имате право на приступ и копију ових података.
 • исправку и допуну Ваших личних података: ако су Ваши подаци које обрађујемо нетачни или непотпуни имате право да затражите исправку и допуну личних података.
 • опозив Ваше сагласности: сагласност коју сте дали можете опозвати у било којем тренутку без било каквих негативних последица за Вас. У случају да опозовете своју сагласност, нец́емо бити више у могуц́ности да Вам обезбедимо одређене услуге (на пример, ако опозовете своју сагласност за слање е-вести, нец́ете више примати ове вести).
 • брисање Ваших личних података: имате право да затражите брисање личних података које обрађујемо о Вама у следец́им случајевима:

o када је испуњена сврха ради које су прикупљени подаци,

o када опозовете сагласност за обраду, када приговарате обради, а не постоји други правни основ који претеже над Вашим интересима, правима и слободама,
o када је обрада личних података незаконита,
o када податке морамо избрисати у циљу извршења наших законских обавеза,
o када су подаци прикупљени у вези са коришћењем услуга информационог друштва.

 • ограничење обраде Ваших личних података: имате право тражити да привремено ограничимо обраду личних података у следец́им случајевима:
  o када оспоравате тачност Ваших личних података, у року који нам омогућава проверу тачности,
  o када је обрада незаконита, а Ви тражите ограничење обраде уместо брисања,
  o када је сврха обраде личних података испуњена, а подаци су Вам потребни, у циљу подношења, остваривања или одбране Вашег правног захтева,
  o када сте поднели приговор на обраду, у току процењивања да ли правни основ за
  обраду претеже над Вашим интересима, правима и слободама.
 • преносивост Ваших личних података: имате право тражити да примите Ваше личне податке у структурираном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику. Такође имате право да ове податке пренесете другом
  руковаоцу. Право на преносивост односи се на личне податке чија обрада се врши аутоматизовано, а заснована је на Вашој изричитој сагласности или на основу уговора.
 • приговор на обраду Ваших личних података: имате право да приговорите на обраду Ваших личних података када се обрада одвија на основу наших легитимних интереса, укључујуц́и и профилисање на основу те обраде. У случају приговора обуставиц́емо обраду, осим ако се не покаже да наш легитимни интерес за обраду претеже над Вашим интересима, правима и слободама. Када се лични подаци обрађују за потребе директног оглашавања, укључујући и профилисање, имате право у сваком тренутку приговорити на ову обраду Ваших личних података. У случају приговора, не можемо даље обрађивати Ваше податке за потребе директног оглашавања.

Подношење притужбе надзорном телу:
Надзорно тело за заштиту података о личности у Републици Србији је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15, Београд.
Имате право да поднесете притужбу Поверенику ако сматрате да је обрада података извршена супротно одредбама Закона о заштити података о личности Републике Србије. Притужба се подноси у писаном облику, непосредно или електронски на обрасцу Притужба (образац је доступан на web страници Повереника), поштом на горњу адресу или на емаил: prituzba@poverenik.rs.

Ваше личне податке чувамо толико времена колико нам је потребно да бисмо испунили сврху њихове обраде. Након истека појединих рокова чувања, Ваше личне податке бришемо (уништавамо) или их анонимизирамо да идентификација појединаца више није могућа.
Политика приватности се може променити у било које време.
Најновија верзија ове политике увек ће Вам бити доступна на сајту: www.prima-knjige.rs. 

Корпа
Sign in

No account yet?

Популарне претраге:
Мени
0 items Корпа